ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คนเก่ง Cadet Prachin


คนเก่งของเรารุ่นที่18

นักเรียนที่สอบติดประจำปี 2558

 

สุรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  สอบติด ทบ. ,ทร., ทอ. , ตร.

ชัยปิติวัฒน์  ราษฎร์ดุษดี  สอบติด  ตร. ,ทร.

กฤษดา   หอมอ้ม  สอบติด ทบ.,ทร.,ทอ., ตร.

ณัฐพล   สมบูรณ์ปัญญา  สอบติด ตร.,ทร.

ชิษณุพงศ์   อุ่นตา  สอบติด  ตร. ,ทร.

 

อภิวัฒน์   มาวิน  สอบติด  ตร.

คนัสนันต์  จันทร์ภักดี  สอบติด ตร.,ทร.,ตำรวจน้ำ

ธนพล   น้ำนวล  สอบติด ตร. , ทบ.

 

คนเก่งของเรารุ่นที่ 16 article

 

       นักเรียนที่สอบติดประจำปี 2556

                                                                           

                           ธงชัย   พุ่มพวง   สอบติด  ทบ.

                                                                            

                                                                   ทศพร    กำลังดี   สอบติด  ทร.

                                                                            

                                                                    ณัฐยศ     มานะสันติเลิศ    สอบติด  ทบ. , ทร.

                                                                           

                                                                กฤตภาส    เกตุวิทยา   สอบติด  ทร. ,  ทอ.  , ตร.

                                                                           

                                                                   ธาวิน   ลุนจักร   สอบติด  ตร.

                                                                            

                                                         ยุรนันท์     นุชแผน   สอบติด  ทบ. , ทร. , ทอ. , ตร .

                                                                            

                                                                   สิรธี   วงษ์รอด    สอบติด  ทบ.

                                                                             

                                                                    วรวิทย์     รื่นกลิ่น  สอบติด  ทบ.

                                                                             

                                                                 วิชัยชุมพล    ทศพันธ์   สอบติด  ทร.

คนเก่งของเรารุ่นที่15 article

เหล่าทหารบก

               

     ๑. ทศพร   ศรีบริสุทธิ์    สอบติด   ทบ. , ทร. , ตร.

               ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ และครูฝึกทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีความรู้ในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ และระเบียบวินัย  จากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้อะไรมาก่อนเลย   โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยทางทหารที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน   ถ้าไม่มี  CADET  PRACHIN   ผมก็คงจะไม่สามารถสอบติดรอบสุดท้ายของ รร.เตรียมทหารได้                 ผมขอขอบพระคุณ CADET   PRACHIN  ครับ

 

        ๒. ปวริศ     ทรัพย์สาร

       ๓. รัชพงษ์    ลิ้มสกุล

       ๔. ณบงกช    วิลาศรี

---------------------------------------------------------------------------------------------

เหล่าทหารเรือ

          

        ๑. ปฐม    ไกรสร   สอบติด  ทร. , ตร.

         ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์  ที่คอย  อบรม  สั่งสอน  ชี้แนะ  และแนะนำ จนผมสามารถสอบติด  และขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือผมในเรื่องของการออกกำลังกาย  ขอบพระคุณมากครับ 

      ๒. ทักษิณ    รักบำรุงพงศ์  สอบติด  ทบ. , ทร.

          ผมมาเรียนกับ CADET   PRACHIN ตั้งแต่ ม.1 ซึ่งที่นี่ได้สอนให้ผมเป็นคนดีมีวินัย  ให้ความรู้กับผมมากมาย  อีกทั้งมีพี่เลี้ยงที่คอยควบคุมกำชับให้ผมและเพื่อนๆไม่ออกนอกลู่นอกทาง   ผมมาเปลี่ยนความคิดความรู้สึกอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็เพราะที่นี่     ผมขอขอบพระคุณ CADET   PRACHIN  ที่ทำให้ผมสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 56 ตามรุ่นพี่ๆของ CADET   PRACHIN  ครับ

 --------------------------------------------------------------------------------

เหล่าทหารอากาศ

         ๑. ปวริศ    เตชะชนะชัย  สอบติด  ทบ. , ทร. , ทอ. , ตร.

                     ผมขอขอบพระคุณทีมงาน CADET   PRACHIN ทุกท่าน  อาจารย์วันชัย  , พี่่เป้  , คณาจารย์ทุกท่านที่สอนวิชาการ   ฝ่ายปกครองทุกคนที่คอยช่วยอบรมสั่งสอนทั้งความรู้  ความเป็นระเบียบวินัย  จนทำให้ผมสามารถสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จครับ

---------------------------------------------------------------------------------

เหล่าตำรวจ

      

         ๑.  ณัฐภัทร    เลิศวิไล    สอบติด  ทบ. , ตร.

             ผมขอขอบคุณ  CADET   PRACHIN  ที่คอยอบรมความรู้ และระเบียบวินัยให้กับผม  จนสามารถสอบติดเป็น นักเรียนเตรียมทหารได้   ผมจะไม่ลืมพระคุณของโรงเรียนกวดวิชา  CADET   PRACHIN  แห่งนี้ครับ

---------------------------------------------------------------------------------

คนเก่งของเรารุ่นที่ 14 article

 

    คนเก่งของเรารุ่นที่ ๑๔

 

                                  พัชรวีร์    ขออาพัด  

สอบติด  ทบ. , ทร. , ตร.

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                พฤฒิชัย   โสภี

   สอบติด  ทบ. , ทร. , ทอ. , ตร .

-------------------------------------------------------------------------------------------

                        ศิวพันธ์   ตะถา

   สอบติด  ทบ. , ทอ.

----------------------------------------------------------------------------------------

               ตะวัน     จันทศรี

      สอบติด   ทอ.

------------------------------------------------------------------------------------------

                 คมกริช      เหล่าพิทักษ์โยธิน

      สอบติด  ทบ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                          จตุรวิทย์      กิจวิจารณ์

             สอบติด   ตร.

คนเก่่งของเรารุ่นท่ี 13 article

1. นายวีรวัฒน์          เกสรจันทร์         สอบติด   ทบ.    ทร.    ทอ.    ตร.

2. นายพนมกร          ล้วนศรี             สอบติด   ทบ.    ทร.    ทอ.    ตร.

3. นายเกียรติศักดิ์     เชาวนพาณิช      สอบติด    ทบ.    ทร.    ทอ.    ตร.

4. นายกฤตกร          หิรัญรัตน์           สอบติด    ทบ.    ทร.    ทอ.    ตร.

5. นายณภัทร           ตรีรัตนนุกูล       สอบติด    ทบ.    ทร.    ตร.

6. นายฮาซัน           คงชุ่ม              สอบติด     ทบ.    ทอ.    ตร.

7. นายสันติวงศ์        อินทมาศ          สอบติด     ทบ.    ทร.     ทอ.

8. นายณัฐวัฒน์        ทิมอรุณ          สอบติด     ทบ.     ตร.

9. นายพฤฒิชัย        โสภี              สอบติด      ทบ.    ทอ.

10. นายศิวพันธ์       ตะถา             สอบติด      ตร.

11. นายพิเศษ         สาวงาม         สอบติด      ทบ.

12. นายพงษ์ญานนท์      ยางเอน   สอบติด   ทร.

13. นายคณิน   พฤกษารุ่งเรือง      สอบติด  ทร.

14. นายศัลวิทย์   วรรณประเวศ       สอบติด   ทอ.

15. นายศุภศิษฎ์    สุนทรกิจพาณิชย์    สอบติด    ทอ.

16. นายนนทนพ     คงสุวรรณ์        สอบติด    ทบ. 

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.