ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คณาจารย์ผู้สอน

 

ฝ่ายบริหาร

     ที่ปรึกษา

                         1. อ.นิภาภรณ์   ยมเสน       

 

ผู้อำนวยการ

พ.อ.วันชัย   เกตุวิทยา

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

วิชาคณิตศาสตร์

อ.ปรีชา    จันทร์เปล่ง

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาฟิสิกส์

 

พ.อ.วันชัย    เกตุวิทยา(อ.วันชัย)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาเคมี

 

เภสัชกร วรินทร์   ใหม่น้อย ( อ.ปอ )

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

วิชาชีววิทยา

 

อ.สุนันท์   ศรีโสภา

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     วิชาภาษาไทย

 

 

น.อ.หญิง อรุณศรี   รักษ์มณี

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

        

วิชาภาษาอังกฤษ

 

             พ.ต.หญิง บุษยมาศ  ทรรทรานนท์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

     

วิชาสังคมศาสตร์

 

        

           อ.ประภา    จารุวัตร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายโภชนาการ

 

เชพ ณรงค์   เกตุวิทยา(ลุงหรั่ง)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

         

ฝ่ายปกครอง

  

          พี่หมง ( จ.ส.อ.มงคล   จอมสำโรง )

 

 

พี่คอง ( จ.ส.อ.สัญชัย  ชันพรมมา )

 

พี่อาร์ต (จ.ส.อ.จิรายุ   ทิมเกลี้ยง )

 

พี่ทัศ ( จ.ส.อ.สุทัศน์  ทิพย์สิงห์ )

 

 

 พี่ไผ่ ( ส.อ.เอกนรินทร์  สุธรรม )Copyright © 2010 All Rights Reserved.