ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คณาจารย์ผู้สอน

 

ฝ่ายบริหาร

     ที่ปรึกษา

                         1. พ.อ.พินิจ        ยมเสน        อดีตผู้การ ร.2 รอ. และรองผู้ว่า จ.ปราจีนบุรี ฝ่ายทหาร

                          2. อ.นิภาภรณ์   ยมเสน       

 

ผู้อำนวยการ

พ.อ.วันชัย   เกตุวิทยา

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

วิชาคณิตศาสตร์

พล.ต.สุจริต   ทวีศักดิ์

 

 

อ.ประทีป   โรจนวิภาต

 

 

อ.ปรีชา    จันทร์เปล่ง

 

 

ร.อ.บุญอนันต์    อนันต์เสาวภาคย์

 

 

พ.ต.แดง   ศรีอรุโนภาส

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาฟิสิกส์

 

พ.อ.วันชัย    เกตุวิทยา(อ.วันชัย)

 

เภสัชกร วรินทร์   ใหม่น้อย ( อ.ปอ )

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาเคมี

 

น.อ. จุฑาธุชวัฒน์    สุทธิสรโยธิน( อ.มังกรฟ้า)

 

พ.อ.หญิง  พนิตตา    ปัญญาดิลก

 --------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาชีววิทยา

 

อ.สุนันท์   ศรีโสภา

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     วิชาภาษาไทย

 

 

น.อ.หญิง อรุณศรี   รักษ์มณี

 

 

พ.ต.หญิง  พัชรินทร์    สุนทรวรรณ

 --------------------------------------------------------------------------------------------

        

วิชาภาษาอังกฤษ

 

             พ.ต.หญิง บุษยมาศ  ทรรทรานนท์

 

 

ร.ท.หญิง คนึงนิจ    จิตตรง

 

 

 

อ.ดาว

---------------------------------------------------------------------------------------------

     

วิชาสังคมศาสตร์

 

        

           อ.ประภา    จารุวัตร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายโภชนาการ

 

เชพ ณรงค์   เกตุวิทยา(ลุงหรั่ง)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

         

ฝ่ายปกครอง

  

          พี่หมง ( จ.ส.อ.มงคล   จอมสำโรง )

 

 

พี่คอง ( จ.ส.อ.สัญชัย  ชันพรมมา )

 

พี่อาร์ต (จ.ส.อ.จิรายุ   ทิมเกลี้ยง )

 

พี่ทัศ ( จ.ส.อ.สุทัศน์  ทิพย์สิงห์ )

 

 

 พี่ไผ่ ( ส.อ.เอกนรินทร์  สุธรรม )Copyright © 2010 All Rights Reserved.