ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คะแนนสอบชั้น ม.3

 

คะแนนสอบปิดคอร์สคอร์สเมษา 60 ม.3
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณิต(220) วิทย์(220) อังกฤษ(150) ไทย(55) สังคม(55) รวม(700)
1 นัทธพงศ์ เหิกขุนทด 104.5 96.8 55 41.25 33 330.55
2 นรวิชญ์ อมิตเดช 104.5 88 85 27.5 33 338
3 ชยุต งามอยู่ 104.5 83.6 85 33 27.5 333.6
4 พีรดนย์ ทองคำ 49.5 127.6 80 33 35.75 325.85
5 ณรงค์ชัย นาคพุฒ 60.5 92.4 77 46.75 35.75 312.4
6 ธีรภัทร สร้อยสน 88 83.6 55 41.25 38.5 306.35
7 อาชวิน ชาวน้ำฝน 71.5 105.6 60 30.25 22 289.35
8 พชร  บุญละม้าย 60.5 114.4 60 16.5 30.25 281.65
9 บุรินทร์ สมยา 66 101.2 45 24.75 41.25 278.2
10 กอบชัย วรพุฒ 77 83.6 40 30.25 33 263.85
11 พลาธิป ยิ้มประสิทธิ์ 77 101.2 30 33 22 263.2
12 ภควัต บำรุงศักดิ์สันติ 66 96.8 50 27.5 19.25 259.55
13 เผดิมยศ ภาคภูมิพงศ์ 49.5 114.4 35 22 38.5 259.4
14 เทพฤทธิ์ สีหะ 110 30.8 55 41.25 22 259.05
15 รวิช ดีเลิศ 44 110 30 33 38.5 255.5
16 ตะวัน เชื้อชาติ 71.5 61.6 60 27.5 24.785 245.385
17 ปรเมศร์ นามโคตร 71.5 79.2 45 24.75 22 242.45
18 สิทธิพล โพธิ์งาม 71.5 79.2 30 30.25 30.25 241.2
19 พัทธดนย์ กิมาลี 55 74.8 45 27.5 35.75 238.05
20 อัครชัย รัตนคุณ 66 83.6 45 24.75 16.5 235.85
21 พัชรพล พลับสกุล 77 57.2 45 27.5 27.5 234.2
22 ธนธรณ์ เมลืองศิลป์ 49.5 110 35 16.5 19.25 230.25
23 สิทธิศักดิ์ วิณุราช 44 92.4 60 13.75 19.25 229.4
24 สิทธิศักดิ์ วิณุราช 44 92.4 60 13.75 19.25 229.4
25 พัชรพล สิมอุด 60.5 83.6 50 13.75 16.5 224.35
26 วรภัทร บำรุงวัตร 66 74.8 40 27.5 13.75 222.05
27 วรภัทร บำรุงวัตร 66 74.8 40 27.5 13.75 222.05
28 ธนิต กุมารสิงห์ 77 74.8 35 19.25 13.75 219.8
29 บูรพา ตายอด 88 74.8 30 8.25 16.5 217.55
30 จิรภัทร วงษ์นิกร 71.5 61.6 40 24.75 19.25 217.1
31 จิรภัทร วงษ์นิกร 71.5 61.6 40 24.75 19.25 217.1
32 ปริวัฒน์ จันชมภู 44 83.6 30 24.75 30.25 212.6
33 ธนวรรธ ประเสริฐลาภ 77 83.6 15 22 11 208.6
34 ยิ่งศักดิ์ วงษ์พล 44 88 15 19.25 30.25 196.5
35 ยิ่งศักดิ์ วงษ์พล 44 88 15 19.25 30.25 196.5
36 เอกรักษ์ มณฑา 66 74.8 25 19.25 11 196.05
37 ปกาศิต สาวิรส 49.5 61.6 35 24.75 24.75 195.6
38 วรากร สายยัง 38.5 70.4 15 30.25 38.5 192.65
39 วรากร สายยัง 38.5 70.4 15 30.25 38.5 192.65
40 ธนภัทร จรเจริญ 66 44 35 24.75 22 191.75
41 ธนกฤต โกสุมภ์ 77 57.2 25 11 16.5 186.7
42 ธนพล เจิมขุนทด 49.5 57.2 45 24.75 8.25 184.7
43 ประชา ประเสริฐพรม 44 61.6 35 13.75 22 176.35
44 ศิลา สง่าอารี            คะแนนทดสอบ

คะแนนสอบชั้น ม.4
คะแนนสอบชั้น ม.4 จำนวนข้อ
คะแนนสอบชั้น ม.3 จำนวนข้อ
คะแนนสอบชั้น ม.1 - ม.2Copyright © 2010 All Rights Reserved.