ReadyPlanet.com
dot
bulletแนะนำสถาบัน
bulletรู้จัก พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา
bulletคณาจารย์ผู้สอน
bulletแผนที่ของสถาบัน
bulletระเบียบปฏิบัติประจำ
bulletคุณสมบัติของผู้เรียน
bulletกระดานถามตอบ(Webboard)
bulletสมัครเรียน/จองเรียน
bulletรร.จปร.
bulletรร.นรต.
bulletสิ่งของที่ต้องเตรียมมาสำหรับ คอร์สมีนา และคอร์ตุลา
คะแนนสอบชั้น ม.3 จำนวนข้อ

 

คะแนนสอบปิดคอร์สคอร์สเมษา 60 ม.3
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณิต(40) วิทย์(50) อังกฤษ(30) ไทย(20) สังคม(20) รวม(160)
1 นัทธพงศ์ เหิกขุนทด 19 22 11 15 12 79
2 พีรดนย์ ทองคำ 9 29 16 12 13 79
3 นรวิชญ์ อมิตเดช 19 20 17 10 12 78
4 ชยุต งามอยู่ 19 19 17 12 10 77
5 ณรงค์ชัย นาคพุฒ 11 21 14 17 13 76
6 ธีรภัทร สร้อยสน 16 19 11 15 14 75
7 เทพฤทธิ์ สีหะ 20 16 11 15 8 70
8 บุรินทร์ สมยา 12 23 9 9 15 68
9 อาชวิน ชาวน้ำฝน 13 24 12 11 8 68
10 พชร  บุญละม้าย 11 26 12 6 11 66
11 รวิช ดีเลิศ 8 25 6 12 14 65
12 เผดิมยศ ภาคภูมิพงศ์ 9 26 7 8 14 64
13 กอบชัย วรพุฒ 14 19 8 11 12 64
14 พลาธิป ยิ้มประสิทธิ์ 14 23 6 12 8 63
15 ภควัต บำรุงศักดิ์สันติ 12 22 10 10 7 61
16 พัทธดนย์ กิมาลี 10 17 9 10 13 59
17 สิทธิพล โพธิ์งาม 13 18 6 11 11 59
18 ตะวัน เชื้อชาติ 13 14 12 10 9 58
19 ปรเมศร์ นามโคตร 13 18 9 9 8 57
20 พัชรพล พลับสกุล 14 13 9 10 10 56
21 อัครชัย รัตนคุณ 12 19 9 9 6 55
22 ธนธรณ์ เมลืองศิลป์ 9 25 7 6 7 54
23 ปริวัฒน์ จันชมภู 8 19 6 9 11 53
24 สิทธิศักดิ์ วิณุราช 8 21 12 5 7 53
25 วรภัทร บำรุงวัตร 12 17 8 10 5 52
26 พัชรพล สิมอุด 11 19 10 5 6 51
27 จิรภัทร วงษ์นิกร 13 14 8 9 7 51
28 วรากร สายยัง 7 16 3 11 14 51
29 ธนิต กุมารสิงห์ 14 17 7 7 5 50
30 ยิ่งศักดิ์ วงษ์พล 8 20 3 7 11 49
31 ปกาศิต สาวิรส 9 14 7 9 9 48
34 ธนวรรธ ประเสริฐลาภ 14 19 3 8 4 48
35 บูรพา ตายอด 16 17 6 3 6 48
36 ธีรวิทย์ แก้วโสนด 10 17 8 6 5 46
37 พัชรวัฒน์ อรรถสารสิริโชติ 10 16 8 7 5 46
38 บวร หาญมนตรี 11 14 10 5 6 46
39 ธนภัทร จรเจริญ 12 10 7 9 8 46
40 เอกรักษ์ มณฑา 12 17 5 7 4 45
41 ธนัท กมลวงษ์ 6 19 9 4 6 44
42 ประชา ประเสริฐพรม 10 14 7 5 8 44
43 ชัชนันท์ จันทร์เทศ 9 14 7 8 5 43
44 ธนพล เจิมขุนทด 9 13 9 9 3 43
45 ธนกฤต โกสุมภ์ 14 13 5 4 6 42
46 ศิลา สง่าอารี            คะแนนทดสอบ

คะแนนสอบชั้น ม.4
คะแนนสอบชั้น ม.4 จำนวนข้อ
คะแนนสอบชั้น ม.3
คะแนนสอบชั้น ม.1 - ม.2Copyright © 2010 All Rights Reserved.